LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่า (LHINNO-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ซึ่ง สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในเบื้องต้นกองทุนอาจมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังต่อไปนี้ เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อกองทุน กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK)

นโยบายการลงทุน
กองทุน ARKK เป็นกองทุน Exchange Traded Fund (“ETF”) มีลักษณะการบริหารจัดการแบบ Actively Managed โดยในสถานการณ์ปกติกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ในตราสารทุนภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้คำจำกัดความว่า “disruptive innovation” เป็นการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกเป็นอยู่ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนเชื่อว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้เป็นบริษัทที่อาศัยหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ การปรับปรุงทางเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขานวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติและการผลิต เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติ, การขนส่ง, พลังงาน, ปัญญาประดิษฐ์ และวัสดุต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่าง ๆ ร่วมกันเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีที่ทำให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

21 มกราคม 2021

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
คุณสร สุรสิทธิ์


ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)