YOUR MONEY, WE CARE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตัวแทนขายกองทุนรวม (Freelance) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ธนาคาร วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทใดๆ

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

 1. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า
 3. ติดตามภาวะตลาดและธุรกิจกองทุนเพื่อประกอบการแนะนำการลงทุน

ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ (Sales) – ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 8 ปี ด้านกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล กับธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน / บริษัทหลักทรัพย์ / วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

 1. สร้างฐานลูกค้า High Net Worth และ ลูกค้าสถาบัน ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 3. กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการหาลูกค้ารายใหม่ การบริหารเป้าหมายรายได้ รวมทั้งการรักษาฐานลูกค้า
 4. ให้บริการต่างๆ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่คาดหวัง

Risk Management Senior Officer / Manager / AVP

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.Bachelor’s degree or above graduates in Financial Engineering, Computer Engineering, Economics, Finance Engineering, Engineering or business-related fields
2. Prior experience with investment risk models/measures, risk and return attribution analysis.
3. At least 2-5 years of work experiences in program coding for risk management, investment or related function. Advanced proficiency in statistical modeling languages such as VBA, Python, MatLab is a plus.
4. Experience in end-to-end project management framework is a plus (Data gathering, UAT, Go-live)
5. Results oriented. Willingness to work in a position with uneven and high priority project work.
6. Positive attitude, open-minded, fast learning and good communication skills are required
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

1. Write scripts and automation using VBA/Matlab/Python to support performance measurement and risk limit control
2. Configure and manage data sources like SQL Server that compatible with Investment System e.g. Bonanza
3. Design and implement Agile data platform facilitating the whole work process to gain working efficiency and reduce operational risk
4. Measure and monitor absolute risk/return and relative risk/return, including volatility and VaR
5. Develop program to support risk modeling and risk management tool

ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และกลยุทธ์การลงทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาโทสาขาการเงิน, สถิติ, วิศวกรรมการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 4. มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไปในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน
 5. มี CFA หรือ CISA ใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
 6. มีความสามารถในการใช้ software package เช่น Microsoft Office, Bloomberg
 7. เคยผ่านการใช้งาน investment system เช่น HiPortfolio หรือ BONANZA หรือ Search Results หรือ Charles River IMS

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

1. ติดตามสภาวะการลงทุน โดยรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลรายอุตสาหกรรม หลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางการจัดการด้าน Portfolio Duration และ Curve Positioning นำเสนอต่อหัวหน้าทีมผู้จัดการกองทุน และคณะกรรมการลงทุน
2. ร่วมกับหัวหน้าทีมผู้จัดการกองทุน และ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริหารพอร์ตการลงทุนที่รับผิดชอบในแต่ละวันและวางแผนการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้วางแผนไว้กับทีมงานการตลาด
3. ร่วมกับหัวหน้าทีมผู้จัดการกองทุน และ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อขออนุมัติการไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน
4. ร่วมกับหัวหน้าทีมผู้จัดการกองทุน และ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ตลอดจนเข้าพบผู้บริหารบริษัทผู้ออกตราสาร (Company Visit) 
5. ร่วมจัดทำแผนการลงทุนรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนต่อลูกค้า และทีมงานการขาย เป็นครั้งคราว
6. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการลงทุน เช่น บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับ Credit ร่วมกับ ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนทำการวิเคราะห์และนำเสนอ Credit strategy ต่อหัวหน้าทีมผู้จัดการกองทุน และคณะกรรมการลงทุน