LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

ตารางสรุปซื้อขายคืน/สับเปลี่ยน/ครบกำหนดอายุกองทุน

กองทุนเปิด วันที่รับเงินค่าขายคืน
ประเภทกองทุน ชื่อกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LHACTLTF-A : ตารางสรุปซื้อขายคืน 21/04/2018

หมายเหตุ

  1. การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
  2. การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถขายได้ และทำรายการขายได้ ที่ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง
  3. การนำเงินเข้า ถ้าเป็นบัญชี ธ. ทหารไทย จะนำเงินเข้าภายในเวลา 8.30 น. ถ้าเป็นบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์, ธ. กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ธ. ยูโอบี, ธ. กรุงศรีอยุธยา, ธ.ธนชาต และ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะได้รับเงินหลัง 12.00 น. วันนั้น และกรณีที่เป็นธนาคารอื่นๆ ทาง บลจ. จะนำเช็คเข้าให้ ภายในสิ้นวันนั้น