LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGEQRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)

กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.troweprice.com

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุน LHGEQRMF มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

23 กันยายน 2020

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)