LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

YOUR MONEY, WE CARE

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถลงทุนบริหารได้ 2 รูปแบบ

1. กองทุนที่มีบริษัทนายจ้างรายเดียว

กองทุนเดี่ยว เป็นกองทุนที่จัดตั้งสำหรับบริษัท หรือกลุ่มบริษัทเดียวกัน ที่มีขนาดเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยที่นโยบายการลงทุนเป็นการกำหนดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกองทุน และบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กองทุนที่มีบริษัทนายจ้างหลายรายร่วมกัน
กองทุนร่วม เป็นกองทุนรูปแบบ Master Pooled Fund ที่มีหลายนายจ้าง และมีหลายนโยบายการลงทุน เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังไม่เคยจัดตั้งกองทุน หรือมีขนาดกองทุนไม่ถึง 100 ล้านบาท ซึ่งการนำเงินกองทุนของแต่ละบริษัทมาบริหารรวมกัน จะทำให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถกระจายการลงทุนและความเสี่ยงได้ดี อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของกองทุนซึ่งเป็นการเฉลี่ยระหว่างนายจ้างทุกรายของกองทุนนั้น 
 
 
 
กองทุนเดี่ยว
(Single Fund)
 

กองทุนร่วม
(Pooled Fund)

 
จำนวนนายจ้าง
1 ราย หรือกลุ่มบริษัทในเครือ
 
มากกว่า 1 รายขึ้นไป
 

ขนาดเงินกองทุน (โดยประมาณ)
 

> 100 ล้านบาท
 

< 100 ล้านบาท
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 

รับภาระทั้งหมด

 

เฉลี่ยค่าใช้จ่ายกับ
บริษัทนายจ้างรายอื่น
 

อำนาจในการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุน อาทิ การแก้ไขนโยบายการลงทุน หรือข้อบังคับกองทุน เป็นต้น
 
อิสระ
 

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุนฯ ของนายจ้างรายอื่นด้วย