LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHSELECT-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่
ร้อยละ 0–100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ตราสารแห่งทุน
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มา หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์อื่นที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เป็นอันดับแรก และ/หรือกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 20
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 20
3) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 TRI ร้อยละ 60

*คำอธิบายเพิ่มเติม
1.การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
2.NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

วันจดทะเบียนกองทุน

29 มิถุนายน 2017

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณยศวสุ สุธารัตนชัยพร
คุณอานุภาพ โฉมศรี

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 1.2800 บาท)

27 พฤษภาคม 2022
0.0500 บาท/หน่วย
28 มกราคม 2022
0.1000 บาท/หน่วย
26 พฤศจิกายน 2021
0.1000 บาท/หน่วย
27 กันยายน 2021
0.1000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2021
0.1100 บาท/หน่วย
26 มีนาคม 2021
0.1500 บาท/หน่วย
29 มกราคม 2021
0.2700 บาท/หน่วย
25 กันยายน 2020
0.1000 บาท/หน่วย
4 สิงหาคม 2020
0.1500 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2019
0.1500 บาท/หน่วย