LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHROBOTE-E)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SICAV บริหารและจัดการโดย Credit Suisse Asset Management
กองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB (“กองทุนหลัก”) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยของเงินทุนที่ลงทุนและสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะลงทุนทั่วโลกในตราสารทุนและหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในสาขาต่าง ๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ระบบควบคุมอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมเชิงตัวเลข หุ่นยนต์ ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

23 มกราคม 2018

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณจิตติพงศ์ มีเพียร
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 500
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)