LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPROPG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) Class S (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย B&I Capital AG
กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก โดยลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกงหรือออสเตรเลีย นอกจากนี้อาจแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วเพิ่มเติมทั่วโลก
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.bnicapital.com

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

30 ตุลาคม 2019

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณจิตติพงศ์ มีเพียร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการขายของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+5)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)