LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHHEALTH-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

o กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักที่ไปลงทุน คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund class B USD Acc สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย โดยตราสารทุนส่วนใหญ่จดทะเบียน ซื้อขาย หรือจัดการในตลาดที่มีการควบคุม (Regulated Market) ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนประกอบด้วยหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์บุริมสิทธิแปลงสภาพ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (“กองทุนหลัก”) หลักมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่เกี่ยวกับบริษัทในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Industry) และบริษัทในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ (Innovative Healthcare) เช่น การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักเห็นว่าประกอบธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพแม้ว่าบริษัทดังกล่าวจะไม่ถูกจัดให้อยู่ใน
หมวดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Sector) ตามนิยามของดัชนีใด ๆ เป็นการเฉพาะก็ตาม ทั้งนี้ ตราสารทุน
ที่กองทุนหลักมีการลงทุนอาจเป็นหุ้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยไม่มีการจัดสรรเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงระหว่างตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการคัดเลือกหุ้นแต่ละตัวจะดำเนินการโดยทีมผู้จัดการกองทุนหลัก

o กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

o กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : www.bailliegifford.com

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

นโยบายเงินปันผล

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

29 กันยายน 2021

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
คุณสร สุรสิทธิ์

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)