LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทน ที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อนึ่ง กองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศได้ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารสกุลเงินต่างประเทศหลังปิดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

1) ดัชนี ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี ร้อยละ 30
2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ร้อยละ 70

วันจดทะเบียนกองทุน

16 สิงหาคม 2019

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
คุณสร สุรสิทธิ์
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T+2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)