LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDEBT-E)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทน ที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

ตัวชี้วัด

1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30
2) ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70

วันจดทะเบียนกองทุน

26 กันยายน 2012

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน:
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)