LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCYBER-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

o กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cybersecurity ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย Global X Management Company LLC

o โดยกองทุน Global X Cybersecurity ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลการดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index (ดัชนีอ้างอิง)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุล เงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะ คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

o กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
o กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/กลยุทธ์การบริหารกองทุน :

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) และกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

นโยบายเงินปันผล

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

6 สิงหาคม 2021

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณจิตติพงศ์ มีเพียร
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.2000 บาท)

29 เมษายน 2022
0.1000 บาท/หน่วย
4 มกราคม 2022
0.1000 บาท/หน่วย