LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHWPLUS-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารที่ออกโดยหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) เป็นต้น รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 20
2) ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 50
3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR Index (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 30

วันจดทะเบียนกองทุน

25 มีนาคม 2020

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
คุณสร สุรสิทธิ์
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวัน คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง, เป็นเงิน 0.7700 บาท)

10 มกราคม 2022
0.1000 บาท/หน่วย
27 สิงหาคม 2021
0.0700 บาท/หน่วย
28 มิถุนายน 2021
0.1000 บาท/หน่วย
30 เมษายน 2021
0.1000 บาท/หน่วย
28 สิงหาคม 2020
0.2000 บาท/หน่วย
29 มิถุนายน 2020
0.2000 บาท/หน่วย