LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (LHSTRATEGY-DSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการออม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นที่มีความผันผวนต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงและ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม
เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

วันจดทะเบียนกองทุน

8 มีนาคม 2017

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน
คุณอานุภาพ โฉมศรี

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง, เป็นเงิน 0.3400 บาท)

28 มกราคม 2022
0.1000 บาท/หน่วย
27 กันยายน 2021
0.1000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2021
0.1400 บาท/หน่วย