LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (LHSTPLUS-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่บริษัทเอกชนชั้นดี เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกัน ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

1) ดัชนี Short-term Government Bond ร้อยละ 50
2) ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) ร้อยละ 30
3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 20

วันจดทะเบียนกองทุน

29 มีนาคม 2017

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณจิตติพงศ์ มีเพียร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 1 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+1))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)