LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (LHSMARTLTF-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับแรก นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสาร ดังต่อไปนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET Total Return Index) ร้อยละ 65
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 35

วันจดทะเบียนกองทุน

22 กันยายน 2016

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณอานุภาพ โฉมศรี
คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 1.6800 บาท)

25 กุมภาพันธ์ 2022
0.3000 บาท/หน่วย
25 มิถุนายน 2021
0.0700 บาท/หน่วย
30 เมษายน 2021
0.2000 บาท/หน่วย
25 กุมภาพันธ์ 2021
0.1000 บาท/หน่วย
30 สิงหาคม 2019
0.1500 บาท/หน่วย
28 มิถุนายน 2019
0.0400 บาท/หน่วย
29 ตุลาคม 2018
0.0900 บาท/หน่วย
23 กุมภาพันธ์ 2018
0.2500 บาท/หน่วย
29 ธันวาคม 2017
0.2300 บาท/หน่วย
31 ตุลาคม 2017
0.2500 บาท/หน่วย