LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล (LHSMARTDSSF-SSFX)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการออม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 40
3. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 20

วันจดทะเบียนกองทุน

16 เมษายน 2020

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณอานุภาพ โฉมศรี
คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
วันทำการขาย : บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง, เป็นเงิน 1.0300 บาท)

28 มกราคม 2022
0.1000 บาท/หน่วย
27 กันยายน 2021
0.1000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2021
0.2300 บาท/หน่วย
26 มีนาคม 2021
0.3000 บาท/หน่วย
29 มกราคม 2021
0.3000 บาท/หน่วย