LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPINFRA-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่
ร้อยละ 0 –100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้นหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นอันดับแรก แต่หากการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์อื่น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 80
2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 20

*คำอธิบายเพิ่มเติม
1. การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

วันจดทะเบียนกองทุน

27 ตุลาคม 2016

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณอานุภาพ โฉมศรี

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+5))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 1.6200 บาท)

23 กรกฎาคม 2021
0.1000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2021
0.2000 บาท/หน่วย
30 ธันวาคม 2020
0.3000 บาท/หน่วย
29 พฤศจิกายน 2019
0.1000 บาท/หน่วย
27 กันยายน 2019
0.1000 บาท/หน่วย
26 กรกฎาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
29 มีนาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
28 กันยายน 2018
0.1500 บาท/หน่วย
31 กรกฎาคม 2018
0.0700 บาท/หน่วย