LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (LHMM-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก.ล.ต. นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวชี้วัด

1) ZRR Index (Total Return Index) ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 55
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 45

วันจดทะเบียนกองทุน

1 ธันวาคม 2011

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณจิตติพงศ์ มีเพียร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 1 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+1))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)