BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGROWTH-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2020

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET Total Return Index)

วันจดทะเบียนกองทุน

5 มิถุนายน 2013

ชื่อผู้จัดการกองทุน

นันทพร วัฒนถาวร
พิริยพล คงวาณิช

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 2.4500 บาท)

4 สิงหาคม 2020
0.4000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2019
0.1500 บาท/หน่วย
29 มีนาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
30 มีนาคม 2018
0.1100 บาท/หน่วย
26 มกราคม 2018
0.1900 บาท/หน่วย
24 พฤศจิกายน 2017
0.3000 บาท/หน่วย
29 กันยายน 2017
0.1500 บาท/หน่วย
27 มกราคม 2017
0.4000 บาท/หน่วย
25 พฤศจิกายน 2016
0.1500 บาท/หน่วย
28 กันยายน 2016
0.4000 บาท/หน่วย