LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGREEN-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

o กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund (“กองทุนหลัก”) เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนหลักจะลงทุนถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร, การลดปริมาณของเสีย และเทคโนโลยีการลดปริมาณคาร์บอน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น โดยจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ active management ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class IBP USD” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.
o กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
o นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
o กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://amfunds.credit-suisse.com/global/en/
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด แอล เอช กรีน มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

นโยบายเงินปันผล

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

24 มีนาคม 2021

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร
คุณจิตติพงศ์ มีเพียร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.2500 บาท)

6 มกราคม 2022
0.1000 บาท/หน่วย
27 สิงหาคม 2021
0.1500 บาท/หน่วย