LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน กองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ กองทุนรวมเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds กองทุนรวมจึงอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

26 กรกฎาคม 2017

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง, เป็นเงิน 0.5332 บาท)

27 สิงหาคม 2021
0.1000 บาท/หน่วย
25 กุมภาพันธ์ 2021
0.1000 บาท/หน่วย
2 ธันวาคม 2019
0.0900 บาท/หน่วย
30 สิงหาคม 2019
0.1000 บาท/หน่วย
26 กุมภาพันธ์ 2018
0.0800 บาท/หน่วย
24 พฤศจิกายน 2017
0.0632 บาท/หน่วย