LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEQD-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลและมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปีย้อนหลัง
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

กองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index)

วันจดทะเบียนกองทุน

27 กันยายน 2012

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน
คุณอานุภาพ โฉมศรี
ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 1.3000 บาท)

27 พฤษภาคม 2022
0.0500 บาท/หน่วย
28 มกราคม 2022
0.1000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2021
0.1000 บาท/หน่วย
26 มีนาคม 2021
0.1000 บาท/หน่วย
29 มกราคม 2021
0.2000 บาท/หน่วย
25 กันยายน 2020
0.1500 บาท/หน่วย
4 สิงหาคม 2020
0.1500 บาท/หน่วย
26 กรกฎาคม 2019
0.2000 บาท/หน่วย
31 พฤษภาคม 2019
0.1500 บาท/หน่วย
29 มีนาคม 2019
0.1000 บาท/หน่วย