LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดตั้งและจัดการ และบริหารการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่ไม่ใช่ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเช่น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึ่งอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ประเทศที่ไม่ใช่ดัชนี

กองทุนอาจลงทุนหุ้นจีน (China A Share) ที่ซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ่าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non –investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งใน และต่าง ประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E จะลงทุนในกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ดังนั้น กองทุนจึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

28 กุมภาพันธ์ 2018

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร
คุณจิตติพงศ์ มีเพียร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+5))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)