LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

YOUR MONEY, WE CARE

CAREER

ร่วมงานกับเรา

ตัวแทนขายกองทุนรวม (Freelance) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ธนาคาร วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทใดๆ

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

 1. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า
 3. ติดตามภาวะตลาดและธุรกิจกองทุนเพื่อประกอบการแนะนำการลงทุน

ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ (Sales) – ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร


ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

Risk Management Senior Officer / Manager / AVP

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.Bachelor’s degree or above graduates in Financial Engineering, Computer Engineering, Economics, Finance Engineering, Engineering or business-related fields
2. Prior experience with investment risk models/measures, risk and return attribution analysis.
3. At least 2-5 years of work experiences in program coding for risk management, investment or related function. Advanced proficiency in statistical modeling languages such as VBA, Python, MatLab is a plus.
4. Experience in end-to-end project management framework is a plus (Data gathering, UAT, Go-live)
5. Results oriented. Willingness to work in a position with uneven and high priority project work.
6. Positive attitude, open-minded, fast learning and good communication skills are required


ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

1. Write scripts and automation using VBA/Matlab/Python to support performance measurement and risk limit control
2. Configure and manage data sources like SQL Server that compatible with Investment System e.g. Bonanza
3. Design and implement Agile data platform facilitating the whole work process to gain working efficiency and reduce operational risk
4. Measure and monitor absolute risk/return and relative risk/return, including volatility and VaR
5. Develop program to support risk modeling and risk management tool

Fund Manager : Foreign Investment Fund Department (FIF)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำปริญญาโท ด้านการเงิน หรือการลงทุน หรือ Computer Science หรือ Biotechnology
2.  ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการลงทุน หรือธนาคารพาณิชย์
3.  ความรู้ทักษะที่ต้องการ ขั้นต่ำ Microsoft Office ทั่วไป
4.  อ่านเขียนพูด ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง
5.  CFA Level I ขึ้นไป หรือ FRM Level II
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

1. ทำหน้าที่ระดับผู้จัดการกองทุน และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการการลงทุน จัดการกองทุนต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนให้มีผลตอบแทนตรงตามเป้าหมาย และไม่ผิดเกณฑ์การลงทุน
2. เสนอกลยุทธ์การลงทุน และให้ข้อมูลตลาดสินทรัพย์ที่รับผิดชอบลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์ในที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน
3. สามารถสื่อสารให้คำแนะนำการลงทุน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วมมือในการไปพบลูกค้า
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานของบริษัทฯ ได้แก่เครื่องมือ หรือ Software ที่ใช้ในการลงทุน  กระบวนการทำงาน (Process)  และ ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ทั้งภายในสายงานและระหว่างฝ่าย

Manager

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านบัญชีกองทุน
3.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
4.  มีประสบการณ์ในด้านบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

1. ดำเนินการปิดบัญชีกองทุน
2. จัดทำงบการเงินกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล
3. จัดทำรายงานและนำส่งภาษี
4. ประสานงานการให้ข้อมูลผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับการตรวจสอบรายไตรมาสและประจำปี
5. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ดูแลลูกค้า และเพิ่มยอดขายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานผลการดำเนินงาน
2. ให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สามารถไปต่างจังหวัดเพื่อปฎิบัติงานในบางช่วงเวลาได้
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

1. ดูแลลูกค้า และเพิ่มยอดขายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานผลการดำเนินงาน
2. ให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สามารถไปต่างจังหวัดเพื่อปฎิบัติงานในบางช่วงเวลาได้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ให้ความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือแก้ไขนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแก้ไขโครงการในกรณีที่ต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
 2. สอบทานเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 3. รายงานผลการกำกับดูแลตามแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและนำส่งให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการเปิดเผยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
 5. จัดทำแผนการติดตามดูแลการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ 

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

 1. ให้ความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือแก้ไขนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแก้ไขโครงการในกรณีที่ต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
 2. สอบทานเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 3. รายงานผลการกำกับดูแลตามแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและนำส่งให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการเปิดเผยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
 5. จัดทำแผนการติดตามดูแลการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ 

Manager–Vice President of Mutual Fund Marketing

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ธนาคาร วาณิชธนกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 5. มีความสามารถในการสื่อสาร, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

 1. สร้างฐานลูกค้ากองทุนรวมตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและนำเสนอกองทุนรวม และ cross-sell บริการอื่นๆ
 3. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า
 4. ติดตามภาวะตลาดและธุรกิจกองทุนเพื่อประกอบการแนะนำการลงทุน

เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้จัดการ ฝ่าย Client Service & Marketing Support

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.  ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในธุกิจตลาดเงินและตลาดทุน
4.  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
5.  ภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

งาน Client service
1.  ให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับลูกค้า และตัวแทนสนับสนุนการขาย ผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.  ให้คำแนะนำการเปิดบัญชีกองทุนให้กับผู้ที่สนใจลงทุน ผ่าน บลจ.และผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย
3.  ตอบข้อซักถามของลูกค้าเรื่องการลงทุน และบริการต่างๆ ผ่านทาง  Social Media
4.  เป็นตัวกลางในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.  เป็นตัวกลางรองรับการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ (E-Openning)
งาน Marketing Support
1.  ตรวจสอบเอกสารเปิดบัญชี และตรวจสอบระดับ KYC ที่เหมาะสมของลูกค้า
2.  ทำจดหมายแจ้งลูกค้าทบทวน Risk Profile ประจำเดือน
4.  ทำจดหมายแจ้งทบทวน KYC ของลูกค้าทุกระดับความเสี่ยง
5.  ทำจดหมายแจ้งลูกค้า กรณีประกาศแจ้งเงินปันผล , แก้ไขโครงการ และกองทุน Term Fund ครบกำหนด

Investment Analyst

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน, สถิติ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  มีพื้นฐานด้านการคำนวณ และมีตรรกะในการวิเคราะห์
3.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
4.  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

1.  บริหารจัดการการนัดหมายติดต่อกับบริษัทฯ ที่ลงทุน รวมถึงนักวิเคราะห์ในตลาดเพื่อติดตามข้อมูลบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมประชุมกับบริษัทฯ หรือเยี่ยมชมกิจการเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรง (ปฐมภูมิ) และทางอ้อม (ทุติยภูมิ)
2.  ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและปัจจัยพื้นฐานเฉพาะของ บริษัท พัฒนาแบบจำลองทางการเงินเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการสร้างรายได้ และการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินมูลค่าโดยรวมของบริษัท เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างสมเหตุสมผล (Equity model development and analysis)
3.  นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย ผ่านรายงานตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการการลงทุน เพื่อช่วยสร้างคำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้องและทันท่วงที (Comment and recommendation)
4.  ช่วยผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการดูแล ทบทวน รายชื่อหลักทรัพย์ลงทุน ตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Security Universe management)
5.  รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ และให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งภายในและระหว่างฝ่าย

Fund Support (Officer – Senior Officer)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  อายุ 25-30 ปี
2.  ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการ ด้านการเงิน รวม ไปถึงด้านกฏหมายหุ้นส่วน บริษัทหรือ กฏหมายมหาชน
3.  ประสบการณ์ 3-5 ปี และเคยทำงานที่ต้องใช้ Microsoft office และคุ้นเคยการจดบันทึกการประชุม
4.  ภาษาอังกฤษดี ด้านการเขียน จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษมากขึ้น
ต้องการร่วมงานกับเรา ส่งประวัติแนะนำตัวเองและผลงาน ได้ที่นี่ Click

ลักษณะงาน

สนับสนุนกิจการด้านเลขานุการสำหรับฝ่ายการลงทุน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโดยหลัก ได้แก่ การดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของฝ่าย การติดตามและเตรียมเอกสารเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นแทนลูกค้า และ การจดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการลงทุน
1.  บริหารจัดการการนัดหมายติดต่อกับบริษัทฯ ที่ลงทุน รวมถึงประสานงานกับนักวิเคราะห์ในตลาดในการนัดประชุมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการกองทุน ติดตามข้อมูลบริษัทที่ลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ (Company visit scheduling)
2.  ติดตามและรวบรวมการประกาศแจ้งให้เข้าร่วมใช้สิทธิออกเสียงจากบริษัทฯ ที่ลงทุน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการลงทุน เพื่อให้ตัดสินใจลงมติ และเตรียมเอกสารเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงแทนลูกค้าตามที่คณะกรรมการการลงทุนได้ลงมติ (Proxy voting arrangement)
3.  ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน โดยรวบรวมและเรียบเรียงวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารสำหรับเข้าประชุม (Slide presentation preparing) และรับผิดชอบการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้ได้ใจความอย่างถูกต้องและรัดกุม (Minutes taking for the Investment Committee Meeting)
4.  รวบรวมและจัดเตรียมเอกสาร ความคิดเห็นผู้จัดการกองทุนนำส่งต่อฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานครึ่งปี และรายงานประจำปี (Fund report)
5.  รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ และให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งภายในและระหว่างฝ่าย