LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

YOUR MONEY, WE CARE

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนรายสมาชิก

การทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะช่วยให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศกำหนดให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำแบบประเมิน ตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด