LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

YOUR MONEY, WE CARE

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานสำหรับคณะกรรมการและ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. รายงานรายเดือน
 • แบบรายงาน กช. 1.1 งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้าง และผลประโยชน์
 • แบบรายงาน กช. 1.2 งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
 • รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 • รายงานข้อมูลเงินกองทุนรายสมาชิก ซึ่งแยกเป็นเงินสะสม ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสมทบ พร้อมข้อมูลจำนวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย ณ วันที่รายงาน
 • รายงานสรุปข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายเดือน
2. รายงานรายปี
 • แบบรายงาน กช. 2.1 งบดุล
 • แบบรายงาน กช. 2.2 งบกำไรขาดทุน
 • แบบรายงาน กช. 2.3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 • แบบรายงาน กช. 2.4 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินสุทธิ
 • แบบรายงาน กช. 2.5 งบกระแสเงินสด
 • แบบรายงาน กช. 2.6 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
3. รายงานราย 6 เดือน และรายปี (สำหรับสมาชิกเป็นรายบุคคล)