LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนากองทุน

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ โฮเท็ล เพลินจิต
ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F เวลา 13:30 – 16:00 น.


เสวนาพิเศษ โดย
คุณประยูร เชี่ยววัฒนา
ที่ปรึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

ดำเนินรายการ โดย คุณสินิดา เพชรวีระกุล