ข่าวสารและกิจกรรม

กองทุนแนะนำ

ประกาศ การแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตราสารหนี้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม (การ Set Aside)