LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

กองทุนแนะนำ

                                     กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
     
                              LH GLOBAL PROPERTY FUND (LHPROP-G)
 
                                       เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2562
                                 เวลา 8.30 - 15.30 น. (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่า
นั้น)
 
นโยบายการลงทุน :
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) Class S (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) และ อยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย B&I Capital AG
  • กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก โดยลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกงหรือออสเตรเลีย นอกจากนี้อาจแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วเพิ่มเติมทั่วโลก
  • กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
  • ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
  • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.bnicapital.com
 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด
แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)
       
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร :
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 
เอกสารดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ