LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

กองทุนแนะนำ

                                                  กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตี้
                                      LH OPPORTUNITY FUND (LHOPP)

 
 
                                               เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2562
                                      เวลา 8.30 - 15.30 น. (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น)

 
นโยบายการลงทุน :
กองทุนนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน propertyและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือ หลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด
 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น
 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน : กองทุนเปิด LHOPP มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
       
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร :
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ในช่วงเวลา 1 ปี
ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing)


เอกสารดาวน์โหลด
* หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
* หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
* หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ