LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

กองทุนแนะนำ

 
                                กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG
 
                          LH THAI ESG FUND (LHESG)

 
 
                                        เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2562
 
                                เวลา 8.30 - 15.30 น. (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น)
 
 
นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ
ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้ อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม
หมายเหตุ:
ในสภาวะปกติกองทุนจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยทำให้กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้จึงอาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่า ร้อยละ 2.00 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนเปิด LHSEG มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร :
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของตราสารทุนที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) 


เอกสารดาวน์โหลด

* หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
* หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
* หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ