LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGMA-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์กและอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I ACC” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Ninety One Luxembourg S.A. และบริหารการลงทุนโดย Ninety One UK Limited

กองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund มุ่งหวังที่จะสร้างรายรับพร้อมกับโอกาสที่จะทำให้เงินต้นเติบโตได้ในอนาคต โดยเน้นลงทุนทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ website: www.ninetyone.com

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)

หมายเหตุ : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท เปลี่ยนชื่อกองทุนหลัก (Master Fund) จากเดิม Investec Global Multi-Asset Income Fund เป็น Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund โดยได้รับการอนุมัติแก้ไขโครงการจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 20 เมษายน 2563นโยบายเงินปันผล

มี : จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

5 กันยายน 2018

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
คุณสร สุรสิทธิ์ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+4))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 0.4400 บาท)

29 มิถุนายน 2020
0.2000 บาท/หน่วย
28 กุมภาพันธ์ 2020
0.0900 บาท/หน่วย
3 มกราคม 2020
0.1000 บาท/หน่วย
29 ตุลาคม 2019
0.0500 บาท/หน่วย