LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHAI14M1)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้ไม่มีตัวชี้วัด เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียว และถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

วันจดทะเบียนกองทุน

5 พฤศจิกายน 2020

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
คุณสร สุรสิทธิ์
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 500,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่มี
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท):
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย):
วันเวลาทำการซื้อขาย: ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก : ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ ภายใน 5 วันทำการ เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอล เอช ตลาดเงิน
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)