LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A (LHAFIX22A)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2022

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

• กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class A(USD)-MD1” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยได้รับการกำกับดูแล และอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
• กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารหนี้ในเอเชียที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยผู้จัดการกองทุนตามดุลยพินิจ (เช่น รัฐบาล, หน่วยงานราชการ, องค์กรระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational entities), บริษัท, สถาบันการเงินและธนาคาร) อาจรวมถึงผู้ออกตราสารในตลาดเกิดใหม่และตลาดที่พัฒนาแล้วในเอเชีย โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในเอเชียทุกประเทศยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
• กองทุนหลักเน้นกลยุทธ์ Buy and Hold ในตราสารหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีช่วงอายุ 2.5 ปีที่นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เป็นหลัก
• ส่วนที่เหลือของกองทุนนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.bnicapital.com

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียง กองทุนเดียว โดยมุ่งหวัง ให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
(บริษัทจะพิจารณาขายคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง)

ตัวชี้วัด

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

16 มกราคม 2020

ชื่อผู้จัดการกองทุน

นรี พฤกษยาภัย
พีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 10,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท):
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: วันทำการขาย : ทุกวันทำการขายของกองทุนระหว่างเวลา 08.30 – 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง, เป็นเงิน 0.1300 บาท)

2 พฤศจิกายน 2020
0.0500 บาท/หน่วย
4 สิงหาคม 2020
0.0600 บาท/หน่วย
7 พฤษภาคม 2020
0.0200 บาท/หน่วย