คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุน
 1. หนังสือชี้ชวนที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก.ล.ต.และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจได้รับคืนเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นและมีโอกาสไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 3. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือตัวแทนผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
 5. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และรายงานการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ทหรือเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
 6. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุน เพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียดสามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทนและที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต.
 7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพัน ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 8. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 9. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือบนเว็บไซด์ www.lhfund.co.th
 10. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 11. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้โดยจะ ต้องปฏิบัติตมจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการ จะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 12. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
 13. บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซด์นี้
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ใน website แห่งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด


ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรวมทั้งยอมรับเกี่ยวกับรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น