ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
9.9797
 • 0.0469
23 ก.พ. 2561
LHPROP-I
10.2532
 • 0.0287
23 ก.พ. 2561
LHTPROP
11.1879
 • 0.0327
23 ก.พ. 2561
LHMM
11.3065
 • 0.0003
23 ก.พ. 2561
LHGINCOMERMF
9.9122
 • 0.0172
21 ก.พ. 2561
LHTPROPRMF
12.3381
 • 0.0388
23 ก.พ. 2561
LHGOVRMF
10.6069
 • 0.0006
23 ก.พ. 2561
LHFLRMF
15.5934
 • 0.2173
23 ก.พ. 2561
LHTOPPICK-R
10.5457
 • 0.1942
23 ก.พ. 2561
LHTOPPICK-D
10.3229
 • 0.1901
23 ก.พ. 2561
LHTOPPICK-A
10.5457
 • 0.1943
23 ก.พ. 2561
LHSTRATEGY-R
12.1819
 • 0.1243
23 ก.พ. 2561
LHSTRATEGY-D
10.9330
 • 0.1116
23 ก.พ. 2561
LHSTRATEGY-A
12.1826
 • 0.1244
23 ก.พ. 2561
LHEQD-A
15.4005
 • 0.1778
23 ก.พ. 2561
LHEQD-D
8.1531
 • 0.0941
23 ก.พ. 2561
LHEQD-R
15.3642
 • 0.1774
23 ก.พ. 2561
LHGROWTH-D
11.1044
 • 0.1544
23 ก.พ. 2561
LHGROWTH-R
15.9240
 • 0.2214
23 ก.พ. 2561
LHGROWTH-A
15.9719
 • 0.2220
23 ก.พ. 2561
LHSTPLUS
10.1510
 • 0.0015
23 ก.พ. 2561
LHEFI2Y1
10.4499
 • 0.0013
23 ก.พ. 2561
LHGOV-A
10.9799
 • 0.0007
23 ก.พ. 2561
LHGOV-D
10.0490
 • 0.0006
23 ก.พ. 2561
LHGOV-R
10.9025
 • 0.0007
23 ก.พ. 2561
LHDEBT-A
11.3598
 • 0.0008
23 ก.พ. 2561
LHDEBT-D
10.5823
 • 0.0007
23 ก.พ. 2561
LHDEBT-R
11.3436
 • 0.0008
23 ก.พ. 2561
LHSELECT
11.7945
 • 0.1407
23 ก.พ. 2561
LHPROP-INFRA
10.0099
 • 0.0222
23 ก.พ. 2561
LHMSFL-R
15.5650
 • 0.1881
23 ก.พ. 2561
LHMSFL-D
12.5174
 • 0.1513
23 ก.พ. 2561
LHMSFL-A
15.5620
 • 0.1881
23 ก.พ. 2561
LHSMART
10.4546
 • 0.0539
23 ก.พ. 2561
LHIP
10.2409
 • 0.0328
23 ก.พ. 2561
LHFL
11.2553
 • 0.1551
23 ก.พ. 2561
LHROBOT-E
9.5090
 • 0.0467
22 ก.พ. 2561
LHINDIA-E
9.5650
 • 0.0379
22 ก.พ. 2561
LHGLIFE-E
10.5564
 • 0.0324
22 ก.พ. 2561
LHGINCOME-R
10.0750
 • 0.0119
21 ก.พ. 2561
LHGINCOME-D
9.9316
 • 0.0117
21 ก.พ. 2561
LHGINCOME-A
10.0750
 • 0.0119
21 ก.พ. 2561
LHJAP-E
10.2844
 • 0.0384
21 ก.พ. 2561
LHSTGLTF-D
10.3125
 • 0.1032
23 ก.พ. 2561
LHSTGLTF-A
10.3125
 • 0.1032
23 ก.พ. 2561
LHACTLTF-D
11.5620
 • 0.1318
23 ก.พ. 2561
LHACTLTF-A
11.8985
 • 0.1357
23 ก.พ. 2561
LHSMART-LTF
12.0875
 • 0.1525
23 ก.พ. 2561
LHHOTEL
12.3414
 • 0.1303
29 ธ.ค. 2560
LHSC
11.5964
 • 0.0488
29 ธ.ค. 2560
LHPF
10.7299
 • 0.0408
31 ธ.ค. 2560
QHHR
12.5320
 • 0.0426
31 ธ.ค. 2560
QHPF
11.3875
 • 0.0684
31 ธ.ค. 2560