ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.2152
 • 0.0185
16 ก.ค. 2561
LHPROP-I
10.3569
 • 0.0155
16 ก.ค. 2561
LHTPROP
11.3292
 • 0.0155
16 ก.ค. 2561
LHMM
11.3548
 • 0.0011
16 ก.ค. 2561
LHGINCOMERMF
9.6289
 • 0.0059
12 ก.ค. 2561
LHTPROPRMF
12.7746
 • 0.0169
16 ก.ค. 2561
LHGOVRMF
10.6133
 • 0.0011
16 ก.ค. 2561
LHFLRMF
14.2433
 • 0.1069
16 ก.ค. 2561
LHTOPPICK-R
9.5142
 • 0.0763
16 ก.ค. 2561
LHTOPPICK-D
9.2202
 • 0.0739
16 ก.ค. 2561
LHTOPPICK-A
9.5145
 • 0.0763
16 ก.ค. 2561
LHSTRATEGY-R
11.5535
 • 0.0940
16 ก.ค. 2561
LHSTRATEGY-D
10.2084
 • 0.0831
16 ก.ค. 2561
LHSTRATEGY-A
11.5547
 • 0.0940
16 ก.ค. 2561
LHEQD-A
14.2335
 • 0.0912
16 ก.ค. 2561
LHEQD-D
7.2556
 • 0.0465
16 ก.ค. 2561
LHEQD-R
14.1964
 • 0.0910
16 ก.ค. 2561
LHGROWTH-D
9.9607
 • 0.0996
16 ก.ค. 2561
LHGROWTH-R
14.4243
 • 0.1441
16 ก.ค. 2561
LHGROWTH-A
14.4749
 • 0.1447
16 ก.ค. 2561
LHSTPLUS
10.2049
 • 0.0012
16 ก.ค. 2561
LHEFI2Y1
10.5511
 • 0.0021
16 ก.ค. 2561
LHGOV-A
10.9899
 • 0.0006
16 ก.ค. 2561
LHGOV-D
10.0546
 • 0.0006
16 ก.ค. 2561
LHGOV-R
10.9144
 • 0.0007
16 ก.ค. 2561
LHDEBT-A
11.3556
 • 0.0009
16 ก.ค. 2561
LHDEBT-D
10.5783
 • 0.0008
16 ก.ค. 2561
LHDEBT-R
11.3390
 • 0.0009
16 ก.ค. 2561
LHSELECT
10.4172
 • 0.1069
16 ก.ค. 2561
LHPROP-INFRA
10.1729
 • 0.0144
16 ก.ค. 2561
LHMSFL-R
14.0281
 • 0.1620
16 ก.ค. 2561
LHMSFL-D
11.0971
 • 0.1282
16 ก.ค. 2561
LHMSFL-A
14.0256
 • 0.1620
16 ก.ค. 2561
LHSMART
10.3185
 • 0.0124
16 ก.ค. 2561
LHIP
10.2527
 • 0.0043
16 ก.ค. 2561
LHFL
10.2523
 • 0.0727
16 ก.ค. 2561
LHDIGITAL-R
11.2321
 • 0.1543
12 ก.ค. 2561
LHDIGITAL-D
10.9300
 • 0.1502
12 ก.ค. 2561
LHDIGITAL-A
11.2320
 • 0.1543
12 ก.ค. 2561
LHEM-E
9.1635
 • 0.0497
13 ก.ค. 2561
LHROBOT-E
9.0745
 • 0.0703
13 ก.ค. 2561
LHINDIA-E
9.2254
 • 0.0016
13 ก.ค. 2561
LHGLIFE-E
10.9003
 • 0.1302
13 ก.ค. 2561
LHGINCOME-R
9.8450
 • 0.0028
12 ก.ค. 2561
LHGINCOME-D
9.7049
 • 0.0028
12 ก.ค. 2561
LHGINCOME-A
9.8451
 • 0.0029
12 ก.ค. 2561
LHJAP-E
10.0979
 • 0.0521
12 ก.ค. 2561
LHSTGLTF-D
9.8122
 • 0.0782
16 ก.ค. 2561
LHSTGLTF-A
9.8120
 • 0.0782
16 ก.ค. 2561
LHACTLTF-D
10.7915
 • 0.0709
16 ก.ค. 2561
LHACTLTF-A
11.2054
 • 0.0735
16 ก.ค. 2561
LHSMART-LTF
11.2981
 • 0.0850
16 ก.ค. 2561
LHHOTEL
12.3629
 • 0.1530
31 พ.ค. 2561
LHSC
11.7661
 • 0.0920
31 พ.ค. 2561
LHPF
10.7024
 • 0.0847
31 พ.ค. 2561
QHHR
13.7032
 • 0.1173
31 พ.ค. 2561
QHPF
11.5329
 • 0.0836
31 พ.ค. 2561