• 24 เม.ย. 2560
 • ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [48.00 kb.]

 • 20 เม.ย. 2560
 • ประกาศวันครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 3 ปี 1 (LHFI3Y1) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [44.00 kb.]

 • 12 เม.ย. 2560
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [59.00 kb.]

 • 12 เม.ย. 2560
 • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 2 ปี 1 อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [55.00 kb.]

 • 31 มี.ค. 2560
 • ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out Fee) ของกองทุน LHPROP-I และ LHPROP-INFRA อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [59.00 kb.]

 • 29 มี.ค. 2560
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มทำการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [46.00 kb.]
 • Page 1 of 4 [ 20 items ]