• 11 ก.ค. 2561
 • แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 2 ปี 1 อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [327.00 kb.]

 • 11 ก.ค. 2561
 • การจ่ายเงินปันผล LHTPROP LHPROP-I และ LHPROP-INFRA อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [339.00 kb.]

 • 5 ก.ค. 2561
 • ปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 4 กองทุน อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [412.00 kb.]

 • 26 มิ.ย. 2561
 • เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [343.00 kb.]

 • 13 มิ.ย. 2561
 • การจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ LHIP LHSMART LHDIGITAL LHGLIFE-E และ LHPROP-A อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [413.00 kb.]

 • 1 มิ.ย. 2561
 • แจ้งปรับปรุงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง (LHIP) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [204.00 kb.]
 • Page 1 of 4 [ 24 items ]