นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ของกองทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเกียวกับการใช้สิทธออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดการในนามกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. แนวทางใช้สิทธิออกเสียง

2. เรื่องที่บริษัทจะต้องดำเนินการใช้สิทธิออเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาตัดสินใจไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียง

5. ระบบงานในการตรวจสอบการดำเนินการในการใช้สิทธิออกเสียงที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ