ติดต่อฝ่ายการตลาด เบอร์โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2155

 1. ติดต่อฝ่ายการตลาด เบอร์โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2155
 2. ตรวจสอบจากหนังสือพิมพ์
 3. จากเว็บไซด์ของ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (www.lhfund.co.th )
 1. ช่วงเสนอขายครั้งแรก ( First Subscription ) จะเสนอขายที่ราคา PAR ซึ่งโดยปกติแล้ว ราคา PAR จะอยู่ที่ 10 บาท ต่อ 1 หน่วยลงทุน ( บวก ค่าธรรมเนียมซื้อ ถ้ามี )
 2. ช่วงเวลาซื้อขายปกติ ผู้ลงทุนจะทราบราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ในวันทำการจากวันซื้อขาย 1 วัน ( T+1 ) โดยทุกครั้งที่ลูกค้าทำรายการฯ จะไม่สามารถทราบราคาต่อหน่วย แต่จะสามารถดูราคาล่าสุดได้ (เป็นราคาของวันทำการก่อนหน้า 1 วัน เท่านั้น)
ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่
 1. ติดต่อธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ทุกสาขาที่ท่านสะดวก เพื่อกรอกแบบฟอร์มในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการกองทุน พร้อมทั้งให้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 2. กรอกแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลกองทุน ของ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และส่งแฟกซ์แบบฟอร์มดังกล่าวกับสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ไปยัง
  ฝ่ายงานนายทะเบียนกองทุน
  แฟ็กซ์ หมายเลย 02-286-3585
  Attention : นายทะเบียน
  โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันรายการเปลี่ยนแปลงได้ที่
  หมายเลข 02-286-3484 และ02-679-2155
หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน (เอกสารแสดงสิทธิ์)
ผ่านทางบลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และสาขาทั่วประเทศ สามารถทำรายการฯ ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ (สำหรับกองทุนเปิด)
 1. สมัครใช้บริการกองทุนได้ที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ทุกสาขาที่สะดวก ตามวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยเตรียมเอกสารต่อไปนี้เพื่อประกอบการยื่นขอใช้บริการกองทุน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร
 2. กรอกรายละเอียดในแบบคำขอใช้บริการกองทุน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเวปไซด์ และแนบเอกสารตามข้อ 1 และส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ฝ่ายการตลาด
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ : 66(0) 2286 3484
                66(0) 2679 2155
  โทรสาร : 66(0) 2286 3585
  อีเมล : marketing@lhfund.co.th
สำหรับการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทตราสารทุน จะได้รับผลตอบแทน 2 ประเภทได้แก่
 1. ส่วนเกินราคาทุน (Capital Gain) และ
 2. เงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน
สำหรับการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทตราสารหนี้ จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยรับ และมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทตราสารทุน
การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยง ซึ่งระดับ และ ประเภทของความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับ นโยบายการลงทุนของกองทุนของแต่ละกองทุน (โปรดศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน นั้นๆ)