ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.4216
 • 0.0480
19 ม.ค. 2561
LHPROP-I
10.2379
 • 0.0124
19 ม.ค. 2561
LHTPROP
11.1722
 • 0.0136
19 ม.ค. 2561
LHMM
11.2948
 • 0.0003
19 ม.ค. 2561
LHGINCOMERMF
10.0197
 • 0.0257
17 ม.ค. 2561
LHTPROPRMF
12.2898
 • 0.0131
19 ม.ค. 2561
LHGOVRMF
10.5976
 • 0.0003
19 ม.ค. 2561
LHFLRMF
15.5172
 • 0.0709
19 ม.ค. 2561
LHTOPPICK-R
10.4928
 • 0.0741
19 ม.ค. 2561
LHTOPPICK-D
10.2711
 • 0.1476
19 ม.ค. 2561
LHTOPPICK-A
10.4927
 • 0.0740
19 ม.ค. 2561
LHSTRATEGY-R
12.2587
 • 0.0002
19 ม.ค. 2561
LHSTRATEGY-D
11.0019
 • 0.2499
19 ม.ค. 2561
LHSTRATEGY-A
12.2594
 • 0.0003
19 ม.ค. 2561
LHEQD-A
15.4857
 • 0.0930
19 ม.ค. 2561
LHEQD-D
8.1984
 • 0.2498
19 ม.ค. 2561
LHEQD-R
15.4499
 • 0.0929
19 ม.ค. 2561
LHGROWTH-D
11.0663
 • 0.1403
19 ม.ค. 2561
LHGROWTH-R
15.8715
 • 0.0723
19 ม.ค. 2561
LHGROWTH-A
15.9169
 • 0.0725
19 ม.ค. 2561
LHSTPLUS
10.1364
 • 0.0010
19 ม.ค. 2561
LHEFI2Y1
10.4213
 • 0.0008
19 ม.ค. 2561
LHGOV-A
10.9654
 • 0.0008
19 ม.ค. 2561
LHGOV-D
10.0358
 • 0.0007
19 ม.ค. 2561
LHGOV-R
10.8877
 • 0.0007
19 ม.ค. 2561
LHDEBT-A
11.3397
 • 0.0008
19 ม.ค. 2561
LHDEBT-D
10.5637
 • 0.0007
19 ม.ค. 2561
LHDEBT-R
11.3235
 • 0.0008
19 ม.ค. 2561
LHSELECT
11.8330
 • 0.2273
19 ม.ค. 2561
LHPROP-INFRA
10.0293
 • 0.0102
19 ม.ค. 2561
LHMSFL-R
15.7791
 • 0.0429
19 ม.ค. 2561
LHMSFL-D
12.6895
 • 0.2657
19 ม.ค. 2561
LHMSFL-A
15.7759
 • 0.0430
19 ม.ค. 2561
LHSMART
10.7495
 • 0.0100
19 ม.ค. 2561
LHIP
10.4154
 • 0.0097
19 ม.ค. 2561
LHFL
11.2187
 • 0.0510
19 ม.ค. 2561
LHINDIA-E
10.3519
 • 0.1748
18 ม.ค. 2561
LHGLIFE-E
10.8633
 • 0.0839
18 ม.ค. 2561
LHGINCOME-R
10.1720
 • 0.0257
17 ม.ค. 2561
LHGINCOME-D
10.1081
 • 0.0256
17 ม.ค. 2561
LHGINCOME-A
10.1720
 • 0.0257
17 ม.ค. 2561
LHJAP-E
10.9711
 • 0.1232
17 ม.ค. 2561
LHSTGLTF-D
10.3706
 • 0.0016
19 ม.ค. 2561
LHSTGLTF-A
10.3706
 • 0.0016
19 ม.ค. 2561
LHACTLTF-D
11.6363
 • 0.1047
19 ม.ค. 2561
LHACTLTF-A
11.9749
 • 0.0171
19 ม.ค. 2561
LHSMART-LTF
12.5121
 • 0.0278
19 ม.ค. 2561
LHHOTEL
12.2111
 • 0.0980
30 พ.ย. 2560
LHSC
11.5476
 • 0.0825
30 พ.ย. 2560
LHPF
10.6891
 • 0.0421
30 พ.ย. 2560
QHHR
12.4894
 • 0.0501
30 พ.ย. 2560
QHPF
11.3191
 • 0.0650
30 พ.ย. 2560