ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0242
 • 0.0388
24 มี.ค. 2560
LHPROP-I
10.4098
 • 0.0149
24 มี.ค. 2560
LHTPROP
11.3584
 • 0.0115
24 มี.ค. 2560
LHMM
11.1813
 • 0.0004
24 มี.ค. 2560
LHTPROPRMF
11.8473
 • 0.0109
24 มี.ค. 2560
LHGOVRMF
10.5292
 • 0.0002
24 มี.ค. 2560
LHFLRMF
13.3789
 • 0.0832
24 มี.ค. 2560
LHSTRATEGY-R
10.1958
 • 0.0358
24 มี.ค. 2560
LHSTRATEGY-D
10.1958
 • 0.0358
24 มี.ค. 2560
LHSTRATEGY-A
10.1958
 • 0.0358
24 มี.ค. 2560
LHEQD-A
12.8160
 • 0.1109
24 มี.ค. 2560
LHEQD-D
7.3117
 • 0.0631
24 มี.ค. 2560
LHEQD-R
12.7944
 • 0.1107
24 มี.ค. 2560
LHGROWTH-D
10.1378
 • 0.0628
24 มี.ค. 2560
LHGROWTH-R
13.7308
 • 0.0839
24 มี.ค. 2560
LHGROWTH-A
13.7445
 • 0.0854
24 มี.ค. 2560
LHEFI6M10
10.0769
 • 0.0006
24 มี.ค. 2560
LHEFI2Y1
10.1625
 • 0.0008
24 มี.ค. 2560
LHFI2Y1
10.4787
 • 0.0007
24 มี.ค. 2560
LHGOV-A
10.8088
 • 0.0002
24 มี.ค. 2560
LHGOV-D
10.0443
 • 0.0039
24 มี.ค. 2560
LHGOV-R
10.7828
 • 0.0177
24 มี.ค. 2560
LHDEBT-A
11.1333
 • 0.0003
24 มี.ค. 2560
LHDEBT-D
10.7358
 • 0.0055
24 มี.ค. 2560
LHDEBT-R
11.1186
 • 0.0004
24 มี.ค. 2560
LHEFI3M1
10.8925
 • 0.0003
24 มี.ค. 2560
LHEFI3M2
10.8918
 • 0.0004
24 มี.ค. 2560
LHEFI3M3
10.8448
 • 0.0004
24 มี.ค. 2560
LHEFI3M4
10.8332
 • 0.0003
24 มี.ค. 2560
LHFI3Y1
11.1710
 • 0.0007
24 มี.ค. 2560
LHEFI6M4
10.7875
 • 0.0001
24 มี.ค. 2560
LHEFI6M6
10.7572
 • 0.0006
24 มี.ค. 2560
LHEFI6M7
10.7042
 • 0.0004
24 มี.ค. 2560
LHEFI6M8
10.4406
 • 0.0006
24 มี.ค. 2560
LHFI3M2R
11.5056
 • 0.0005
24 มี.ค. 2560
LHPROP-INFRA
9.8603
 • 0.0059
24 มี.ค. 2560
LHMSFL-R
12.4492
 • 0.0750
24 มี.ค. 2560
LHMSFL-D
10.7285
 • 0.0646
24 มี.ค. 2560
LHMSFL-A
12.4472
 • 0.0748
24 มี.ค. 2560
LHSMART
10.1304
 • 0.0249
24 มี.ค. 2560
LHIP
10.0155
 • 0.0089
24 มี.ค. 2560
LHFL
9.6610
 • 0.0550
24 มี.ค. 2560
LHJAP-E
10.7374
 • 0.2020
22 มี.ค. 2560
LHACTLTF-D
9.7856
 • 0.0401
24 มี.ค. 2560
LHACTLTF-A
9.7851
 • 0.0400
24 มี.ค. 2560
LHSMART-LTF
10.7986
 • 0.0787
24 มี.ค. 2560
LHHOTEL
10.6111
 • 0.0959
30 ธ.ค. 2559
LHSC
11.4424
 • 0.0824
30 ธ.ค. 2559
LHPF
10.6263
 • 0.0511
31 ม.ค. 2560
QHHR
12.3793
 • 0.0787
31 ม.ค. 2560
QHPF
11.2520
 • 0.0844
31 ม.ค. 2560