ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0698
 • 0.0090
22 ก.ย. 2560
LHPROP-I
9.9879
 • 0.2321
22 ก.ย. 2560
LHTPROP
10.8889
 • 0.2339
22 ก.ย. 2560
LHMM
11.2531
 • 0.0003
22 ก.ย. 2560
LHTPROPRMF
11.7650
 • 0.0392
22 ก.ย. 2560
LHGOVRMF
10.5799
 • 0.0002
22 ก.ย. 2560
LHFLRMF
14.2347
 • 0.0071
22 ก.ย. 2560
LHSTRATEGY-R
11.1065
 • 0.0669
22 ก.ย. 2560
LHSTRATEGY-D
10.4325
 • 0.3130
22 ก.ย. 2560
LHSTRATEGY-A
11.1065
 • 0.0669
22 ก.ย. 2560
LHGROWTH-D
10.5911
 • 0.1464
22 ก.ย. 2560
LHGROWTH-R
14.5376
 • 0.0059
22 ก.ย. 2560
LHGROWTH-A
14.5640
 • 0.0059
22 ก.ย. 2560
LHEQD-A
13.0402
 • 0.0534
22 ก.ย. 2560
LHEQD-D
7.3483
 • 0.1207
22 ก.ย. 2560
LHEQD-R
13.0153
 • 0.0533
22 ก.ย. 2560
LHSTPLUS
10.0863
 • 0.0003
22 ก.ย. 2560
LHEFI6M10
10.1654
 • 0.0011
22 ก.ย. 2560
LHEFI2Y1
10.3224
 • 0.0006
22 ก.ย. 2560
LHFI2Y1
10.6190
 • 0.0007
22 ก.ย. 2560
LHGOV-A
10.9302
 • 0.0010
22 ก.ย. 2560
LHGOV-D
10.0058
 • 0.0009
22 ก.ย. 2560
LHGOV-R
10.8566
 • 0.0011
22 ก.ย. 2560
LHDEBT-A
11.2865
 • 0.0008
22 ก.ย. 2560
LHDEBT-D
10.6862
 • 0.0008
22 ก.ย. 2560
LHDEBT-R
11.2713
 • 0.0008
22 ก.ย. 2560
LHEFI3M3
10.9293
 • 0.0005
22 ก.ย. 2560
LHEFI6M4
10.8863
 • 0.0003
22 ก.ย. 2560
LHEFI6M6
10.8597
 • 0.0013
22 ก.ย. 2560
LHEFI6M7
10.7992
 • 0.0005
22 ก.ย. 2560
LHEFI6M8
10.5430
 • 0.0003
22 ก.ย. 2560
LHFI3M2R
11.5932
 • 0.0005
22 ก.ย. 2560
LHSELECT
10.5925
 • 0.0604
22 ก.ย. 2560
LHPROP-INFRA
9.7106
 • 0.1846
22 ก.ย. 2560
LHMSFL-R
13.2662
 • 0.0108
22 ก.ย. 2560
LHMSFL-D
11.1925
 • 0.2493
22 ก.ย. 2560
LHMSFL-A
13.2629
 • 0.0107
22 ก.ย. 2560
LHSMART
10.2317
 • 0.2689
22 ก.ย. 2560
LHIP
10.0453
 • 0.1658
22 ก.ย. 2560
LHFL
10.2593
 • 0.0797
22 ก.ย. 2560
LHGLIFE-E
10.1221
 • 0.0236
21 ก.ย. 2560
LHGINCOME-R
10.0758
 • 0.0049
20 ก.ย. 2560
LHGINCOME-D
10.0758
 • 0.0049
20 ก.ย. 2560
LHGINCOME-A
10.0757
 • 0.0049
20 ก.ย. 2560
LHJAP-E
10.9632
 • 0.0352
20 ก.ย. 2560
LHACTLTF-D
10.3953
 • 0.0465
22 ก.ย. 2560
LHACTLTF-A
10.3946
 • 0.0465
22 ก.ย. 2560
LHSMART-LTF
11.1135
 • 0.0496
22 ก.ย. 2560
LHHOTEL
12.1999
 • 0.5282
30 มิ.ย. 2560
LHSC
11.4956
 • 0.0096
30 มิ.ย. 2560
LHPF
10.7893
 • 0.0440
31 ก.ค. 2560
QHHR
12.5842
 • 0.0452
31 ก.ค. 2560
QHPF
11.2976
 • 0.0785
31 ก.ค. 2560