ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.3591
 • 0.0168
17 พ.ย. 2560
LHPROP-I
10.1310
 • 0.1910
17 พ.ย. 2560
LHTPROP
11.0663
 • 0.1885
17 พ.ย. 2560
LHMM
11.2718
 • 0.0004
17 พ.ย. 2560
LHTPROPRMF
12.1606
 • 0.0101
17 พ.ย. 2560
LHGOVRMF
10.5857
 • 0.0005
17 พ.ย. 2560
LHFLRMF
14.9546
 • 0.1624
17 พ.ย. 2560
LHTOPPICK-R
10.0421
 • 0.0690
17 พ.ย. 2560
LHTOPPICK-D
10.0421
 • 0.0690
17 พ.ย. 2560
LHTOPPICK-A
10.0421
 • 0.0690
17 พ.ย. 2560
LHSTRATEGY-R
11.7443
 • 0.1033
17 พ.ย. 2560
LHSTRATEGY-D
10.7796
 • 0.1553
17 พ.ย. 2560
LHSTRATEGY-A
11.7446
 • 0.1032
17 พ.ย. 2560
LHGROWTH-D
10.8276
 • 0.1818
17 พ.ย. 2560
LHGROWTH-R
15.2719
 • 0.1677
17 พ.ย. 2560
LHGROWTH-A
15.3081
 • 0.1681
17 พ.ย. 2560
LHEQD-A
14.3888
 • 0.1186
17 พ.ย. 2560
LHEQD-D
7.8039
 • 0.2364
17 พ.ย. 2560
LHEQD-R
14.3582
 • 0.1183
17 พ.ย. 2560
LHSTPLUS
10.1078
 • 0.0021
17 พ.ย. 2560
LHEFI2Y1
10.3632
 • 0.0009
17 พ.ย. 2560
LHGOV-A
10.9373
 • 0.0003
17 พ.ย. 2560
LHGOV-D
10.0101
 • 0.0003
17 พ.ย. 2560
LHGOV-R
10.8643
 • 0.0003
17 พ.ย. 2560
LHDEBT-A
11.3027
 • 0.0008
17 พ.ย. 2560
LHDEBT-D
10.5367
 • 0.1203
17 พ.ย. 2560
LHDEBT-R
11.2874
 • 0.0007
17 พ.ย. 2560
LHEFI6M4
10.9112
 • 0.0023
17 พ.ย. 2560
LHEFI6M6
10.8856
 • 0.0043
17 พ.ย. 2560
LHEFI6M7
10.8250
 • 0.0004
17 พ.ย. 2560
LHEFI6M8
10.5678
 • 0.0004
17 พ.ย. 2560
LHSELECT
11.1220
 • 0.1148
17 พ.ย. 2560
LHPROP-INFRA
9.9130
 • 0.0870
17 พ.ย. 2560
LHMSFL-R
14.8655
 • 0.1847
17 พ.ย. 2560
LHMSFL-D
12.2381
 • 0.1481
17 พ.ย. 2560
LHMSFL-A
14.8621
 • 0.1846
17 พ.ย. 2560
LHSMART
10.5422
 • 0.0460
17 พ.ย. 2560
LHIP
10.2578
 • 0.0251
17 พ.ย. 2560
LHFL
10.7993
 • 0.1187
17 พ.ย. 2560
LHGLIFE-E
10.4469
 • 0.0392
16 พ.ย. 2560
LHGINCOME-R
10.0765
 • 0.0061
15 พ.ย. 2560
LHGINCOME-D
10.0765
 • 0.0061
15 พ.ย. 2560
LHGINCOME-A
10.0764
 • 0.0061
15 พ.ย. 2560
LHJAP-E
10.8131
 • 0.0994
15 พ.ย. 2560
LHACTLTF-D
10.9904
 • 0.0930
17 พ.ย. 2560
LHACTLTF-A
11.1929
 • 0.1104
17 พ.ย. 2560
LHSMART-LTF
12.0002
 • 0.0897
17 พ.ย. 2560
LHHOTEL
12.3212
 • 0.0890
29 ก.ย. 2560
LHSC
11.5601
 • 0.0740
29 ก.ย. 2560
LHPF
10.7401
 • 0.0409
30 ก.ย. 2560
QHHR
12.5779
 • 0.0475
30 ก.ย. 2560
QHPF
11.1737
 • 0.0651
30 ก.ย. 2560